logo


Privacy-statement


Accordeonvereniging DSVP verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Accordeonvereniging DSVP.

Wat zijn persoonsgegevens

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook de voornaam samen met de geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto's en video's worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt Accordeonvereniging DSVP persoonsgegevens

Accordeonvereniging DSVP verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:
- Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap of donateurschap bij Accordeonvereniging DSVP of ooit een lidmaatschap of donateurschap hebben gehad;
- Mensen die aan een organisatie of bedrijf verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens

Het secretariaat van Accordeonvereniging DSVP verwerkt de persoonsgegevens in het ledenregister en donateursregister.

Waarvoor verwerkt Accordeonvereniging DSVP persoonsgegevens

Als u lid of donateur wilt worden van Accordeonvereniging DSVP of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van de gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven als lid of donateur.
Als u eenmaal lid, donateur of relatie van Accordeonvereniging DSVP bent, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als u een vraag stelt, verwerken wij uw gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie, donaties, aanvragen subsidies, enzovoort.

Hoe gaat Accordeonvereniging DSVP met de persoonsgegevens om

De persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

Wie kan er bij de persoonsgegevens

Binnen Accordeonvereniging DSVP kunnen de persoonsgegevens alleen worden geraadpleegd door bestuursleden.

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen Accordeonvereniging DSVP

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als men zich inschrijft voor een evenement en daarvoor contactgegevens direct uit de ledenadministratie worden opgehaald. Accordeonvereniging DSVP kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard

Gegevens gerelateerd aan uw lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is het voor de Accordeonvereniging DSVP met deze informatie mogelijk oud-leden te informeren over bijvoorbeeld een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Accordeonvereniging DSVP gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Cookies

Wij verzamelen gegevens (aantallen bezoeken en bezochte pagina's van deze website) voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in de bezoekers, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt geen gebruik van 'cookies' (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) of vergelijkbare technieken.

Kan ik zien welke gegevens Accordeonvereniging DSVP van mij verwerkt

Door contact op te nemen met de secretaris, kunt u uw gegevens met betrekking tot uw lidmaatschapsregistratie of relatie met Accordeonvereniging DSVP, inzien en laten bewerken of verwijderen.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Accordeonvereniging DSVP kunt u terecht bij het bestuur.

Wijzigingen privacy-statement

Accordeonvereniging DSVP behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy-statement. Het verdient aanbeveling om dit privacy-statement op onze website, www.accordeonverenigingdsvp.nl, te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

© 2019 - 2023 Acoordeonvereniging D.S.V.P. All rights reserved    -     webmaster: webmaster@accordeonverenigingdsvp.nl   Gemaakt door Bert (B.C.K.v.V.) in opdracht van Acoordeonvereniging D.S.V.P.